Regulamin

§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Webs4comapnies, dostępny pod adresem internetowym https://webs4companies.com, prowadzony jest przez Bartosza Kozakiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Epic Agency Bartosz Kozakiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 759-171-50-29, REGON 362045261.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Epic Agency Bartosz Kozakiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 759-171-50-29, REGON
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://webs4companies.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Świadczenia Usługi lub Usług.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Usługi między Klientem a Sprzedawcą
 11. Umowa Sprzedaży – umowa o świadczenie usług i umowa o dzieło

§3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zygmunta Starego 1C/17, 30-198 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: contact@webs4companies.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 514 866 833
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. włączoną obsługę JavaScript;

§5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe za pomocą formularza zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto, do których doliczany będzie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

§6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na stronę sklepu;
 2. wybrać Moduł/Moduły będące przedmiotem Zamówienia,
 3. złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”
 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. po złożeniu zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę Proforma, która przesyłana jest mailowo na adres wskazany przez Klienta.

§7
Oferowane metody płatności

 1. Klient może dokonywać płatności w formie przelewów bankowych na wskazane na fakturze proforma konto bankowe.

§8
Wykonanie umowy świadczenia usług

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w sposób opisany w § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wystawia fakturę proforma opiewającą na 60 % wartości wynagrodzenia, którą przesyła kupującemu na wskazany przez niego adres mailowy. Równocześnie z fakturą proforma Sprzedawca przesyła kupującemu informację o materiałach niezbędnych dla stworzenia strony, które klient musi dostarczyć w terminie 14 dni.
 3. W terminie 21 dni od opłacenia faktury proforma, przez co rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy i dostarczenia Sprzedawcy materiałów o których mowa w pkt. 2 Sprzedawca uruchomi wersję roboczą strony na swoim hostingu i domenie, zaś link do strony prześle kupującemu, celem akceptacji strony przez Kupującego. W razie nieopłacenia faktury proforma w terminie określonym w zdaniu poprzednim umowa wygasa. Niedostarczenie materiału we wskazanym terminie oznaczać będzie wygaśniecie umowy.
 4. Kupujący w terminie 7 dni od otrzymania linku ma prawo do złożenia uwag do przesłanego projektu strony. Brak zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację przesłanego projektu strony. W terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń Sprzedawca dokona poprawek (zmian), o ile nie będą one oznaczać zmiany modułów i nie będą w żadnym zakresie wykraczać poza zakres zamówienia.
 5. Po akceptacji (jak i milczącej akceptacji) strony Sprzedawca wystawia fakturę proforma opiewającą na 40 % wynagrodzenia i przesyła ją Kupującemu. W terminie 7 dni od opłacenia faktury proforma, przez co rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy, Sprzedawca przenosi projekt strony na hosting i domenę Kupującego. W razie nieopłacenia faktury proforma w terminie Sprzedawca nie przeniesie projektu strony na hosting i domenę Kupującego.
 6. Hosting kupującego na który zostanie przeniesiona strona musi spełniać wymagania techniczne do uruchomienia WordPressa. Opis wymagań znajduje się pod tym linkiem: https://pl.wordpress.org/about/requirements/
 7. W celu przeniesienia strony Sprzedawca musi otrzymać od Kupującego dostęp do katalogu FTP (na który wskazuje domena Kupującego) oraz dostęp do nowoutworzonej bazy danych (przez phpMyAdmin).
 8. Cena nie obejmuje domeny i hostingu, zaś obejmuje obsługę techniczną obejmującą aktualizację motywu, pluginów i WordPress’a co najmniej raz na kwartał przez okres 1 roku od uruchomienia strony na domenie Kupującego. Po upływie roku Sprzedawca może sprawować obsługę techniczną strony za dodatkową opłatą.

§9
Prawa autorskie

 1. Kupującemu nie wolno kopiować strony. Możliwe jest jedynie jej edytowane w obrębie domeny, na której została uruchomiona strona przez Sprzedającego. Przeniesienie story na inna domenę jest możliwe za dodatkową opłatą.
 2. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania następujących licencji wykorzystanych podczas realizacji umowy:
 • https://themeforest.net/licenses/terms/regular
 • https://codecanyon.net/licenses/terms/regular
 • http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL_web
 • http://fontawesome.io/license/
 • https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
 • https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

§10
Obsługa techniczna

Sprzedawca przez rok zapewnia obsługę techniczną strony w zakresie aktualizacji motywu, WordPressa oraz pluginów wykonywanych raz na kwartał. W tym czasie Sprzedawca wykonuje kopie zapasowe strony. W celu realizacji obsługi technicznej Sprzedawca musi posiadać stały dostęp do katalogu na hostingu na którym znajduje się strona oraz dostęp do bazy danych (przez phpMyAdmin).

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej
na temat innych naszych usług?